Algemene voorwaarden w+o advocaten

 1. w+o advocaten
  w+o advocaten is een maatschap, gevestigd te Meppel. w+o advocaten is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76011038.
 2. Opdrachten
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of namens w+o advocaten en/of met haar verbonden personen, waaronder voor doeleinden van deze algemene voorwaarden worden begrepen haar werknemers, maten, adviseurs en door haar ingeschakelde derden, alsmede op toekomstige dienstverlening en/of werkzaamheden.
  2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW, en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door w+o advocaten. De met w+o advocaten verbonden personen handelen bij het verrichten van werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van w+o advocaten.
   Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de met w+o advocaten verbonden personen. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover nodig geldt dit artikel als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW ten
   behoeve van voornoemde personen, welk beding door w+o advocaten namens deze personen reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
  3. De uitvoering van (een) aan w+o advocaten verstrekte opdracht(en) geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij w+o advocaten daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door w+o advocaten aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven.
   Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 3. Aansprakelijkheid
  1. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van w+o advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat w+o advocaten in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van w+o advocaten beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak gedurende de 6 (zegge: zes)
   kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust is gedeclareerd.
   Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen 12 (zegge: twaalf) maanden na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
  2. De in artikel 3.1 hierboven omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich tevens uit tot aanspraken in verband met het niet (deugdelijk) functioneren van door w+o advocaten en/of de met
   haar verbonden personen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers en/of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, mobiele apparaten of e-mail. Al het
   audioverkeer, dataverkeer, telefoonverkeer en e-mailverkeer geschiedt ongecodeerd.
  3. w+o advocaten en de met haar verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor eventuele
   tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van, in het kader van de opdracht, ingeschakelde derden.
   Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht door w+o advocaten zijn
   ingeschakeld hun aansprakelijkheid willen beperken. w+o advocaten is gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. In het geval van tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van zodanige derde(n), zal w+o advocaten het redelijkerwijs nodige doen om de voor de opdrachtgever door dergelijke tekortkomingen en/of onrechtmatige daden ontstane schade op deze derde(n) te verhalen, tenzij de opdrachtgever verzoekt de betreffende aanspra(a)k(en) aan hem te cederen. De aansprakelijkheid van w+o advocaten en/of de met haar verbonden personen voor tekortkomingen van derden strekt niet verder dan hetgeen waarvoor de betreffende derde jegens w+o advocaten verhaal biedt.
  4. De opdrachtgever vrijwaart w+o advocaten en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze
   samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van w+o advocaten.
 4. Declaraties en voorschotten
  1. De opdrachtgever is w+o advocaten het overeengekomen honorarium verschuldigd. Als geen honorarium is overeengekomen, is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd naar de bij w+o advocaten gebruikelijke tarieven. w+o advocaten brengt geen opslag voor algemene kantoorkosten in rekening.
  2. Bijzondere onkosten (zoals reiskosten en nota’s van derden) worden separaat in rekening gebracht.
  3. Declaraties kunnen maandelijks, of naar gelang de voortgang van de werkzaamheden, worden verzonden.
  4. Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, tenzij de opdrachtgever daarvan aantoonbaar is vrijgesteld.
  5. De betalingstermijn van declaraties van w+o advocaten bedraagt 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de betreffende factuur staat vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a BW. Kosten van
   invorderingsmaatregelen komen ten laste van de opdrachtgever.
  6. w+o advocaten is steeds gerechtigd aan de opdrachtgever een (verrekenbaar) voorschot te vragen op het in rekening te brengen honorarium en eventueel te maken kosten. Bij gebreke van betaling daarvan
   is w+o advocaten, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of te staken. Het voorschot wordt, tenzij anders overeengekomen, verrekend met de eindfactuur. Tevens is w+o advocaten gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet of niet volledig betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zaken.
 5. Bewaartermijn (dossier)stukken en bescherming persoonsgegevens
  1. w+o advocaten is gerechtigd dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, 5 (zegge: vijf) jaar na het afsluiten van een zaak of na de mededeling van archivering daarvan, zonder verdere aankondiging te verwijderen en te vernietigen.
  2. De opdrachtgever garandeert dat persoonlijke data die aan w+o advocaten zijn verstrekt, door of namens de opdrachtgever in overeenstemming met alle relevante wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn behandeld en de verstrekking daarvan niet tot gevolg zal hebben dat w+o advocaten in strijd handelt met van toepassing zijnde wetgeving. De opdrachtgever geeft toestemming aan w+o advocaten om van de opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens te
   verstrekken aan derden, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte.
 6. Geheimhouding en mededelingen
  1. Ieder der partijen bij de opdracht verbinden zich jegens elkaar tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die van de andere partij wordt ontvangen in verband met de opdracht, tenzij openbaarmaking
   is vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Indien de opdrachtgever een publieke mededeling heeft gedaan van een transactie, dan heeft w+o advocaten het recht om haar betrokkenheid bij een transactie voor de opdrachtgever kenbaar te maken
   en te gebruiken voor marketing doeleinden, inclusief het gebruik van het logo van de opdrachtgever.
 7. Beëindiging van de opdracht
  1. De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment beëindigen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij w+o advocaten.
  2. w+o advocaten kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 (zegge: veertien) dagen, of met onmiddellijke ingang als de opdrachtgever een factuur van w+o advocaten niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, maar steeds uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.
  3. Als de opdracht eindigt, is de opdrachtgever honorarium verschuldigd voor het werk dat w+o advocaten voor het einde van de opdracht heeft verricht, en voor het mogelijke werk dat w+o advocaten na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de zaak over te dragen aan de opdrachtgever of een derde
 8. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
  1. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening en/of werkzaamheden verricht door of namens w+o advocaten en/of de met haar verbonden personen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
   die verband houden met of voortvloeien uit een opdracht worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  2. De klachtenregeling van w+o advocaten – te raadplegen is op https://www.wo-legal.nl – is van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door w+o advocaten en met haar verbonden personen.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van tegenstrijdigheid, prevaleert de Nederlandse tekst boven de Engelse tekst. w+o advocaten is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen op de website van w+o advocaten: (https://www.wo-legal.nl).

Onze algemene voorwaarden kunnen worden gedownload. Klik hier voor de Nederlandse en de Engelse versie.